مقالات چاپ شده در كنفرانسها:

 

1-                 سهيل صالح پور، فرزاد توحيدخواه، مدلسازي سيستم كنترل حركات بدن با استفاده از منطق فازي. قسمت اول: مدل عملكرد مخچه، نهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، 1378.

2-                 سهيل صالح پور، فرزاد توحيدخواه، مدلسازي سيستم كنترل حركات بدن با استفاده از منطق فازي. قسمت ادوم: مدل عملكرد قشر حركتي، نهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، 1378.

3-                 حائري، توحيدخواه، ابراهيم زاده، تنظيم بهينه امپدانس مفصل در حين حركت، نهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، 1378.

4-                 تائبي، توحيدخواه، مرادي، كنترل فشار متوسسط شرياني و برون ده قلب: مقايسه بين دو روش CMAC وSugeno، دهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، 1380.

5-                 اسدپور، ميران بيگي ، توحيدخواه، خسروشاهي مدلسازي اندازه گيري فلوي خون با روش داپلر ليزري با استفاده از روش مونت كارلو، دهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، 1380.

6-                 جعفري ، توحيدخواه ، حائري، كنترل حركت دوپائي با استفاده از روش كنترل پيش بين و تنظيم امپدانس، نهمين كنفرانس برق ايران، 1380.

7-                  كوهساري، توحيدخواه، كراري، امين داور، مدلسازي دريفت تصادفي شتاب سنج و ژايرو و كاربرد آن در ناوبري موشك، نهمين كنفرانس برق ايران، 1380.

8-                 اسدپور،فرزادتوحيدخوا،خسروشاهي،ميران بيگي، ساخت دستگاه اندازه گيري فلو خون با روش داپلر ليزري، اولين كنفرانس كاربرد ليزر در پزشكي و مهندسي پزشكي1381.

9-                 يوسفيان،فرزاد توحيدخواه،ابولحسني،خسروشاهي، طراحي سيستم سنجش تشعشعات فرا صوت پزشكي،11همين كنفرانس مهندسي برق ايران1382.

10-              سبزپوشان، آيت اللهي، توحيدخواه، پيشنهاد يك مدل ديناميكي براي سلول عضله بطني،13همين كنفرانس مهندسي برق ايران، 1384.

11-              جانفشان، توحيدخواه وفادوست خياطي، تشخيص هويت نوزادان از طريق تصوير كف پا ، دهمين كنقرانس انجمن كامپيوتر ايران، 1383 .

12-              رشيدي،هماشمي گلپايگاني،فلاح، فرزادتوحيدخواه، رابطه ميان خواص هندسي و ويژگيهاي حركتي الگوهاي ترسيمي مهارتي، دوازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي1384.

13-              اسدپور، توحيدخواه، تنظيم تطبيقي پهناي باند پردازش سيكنال جريات خون به روش ليزرداپلر، چهاردهمين كنفرانس مهندسي برق ايران سال .1385

14-              سعيد رشيدي، فرزاد توحيدخواه، علي فلاح، ويژگيهاي سيگنالي چندبعدي در تصديق امضاي پويا ،سيزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران سال 1385.

15-              توحيدخواه، رفتار آشوبگونه جزء فعال نيروي عضله مخطلط و اصل مصالحه سرعت دقت ،سيزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران سال 1385

16-              فرزاد توحيدخواه، يك مدل مبتني بر MPC براي مخچه به منظور كنترل حركت سريع عضلات ،سيزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي سال 1386

17-               احمد شالباف، فرزاد توحيدخواه، محمدحسن مرادی ،تنظيم تطبيقي پهناي باند پردازش سيگنال خون به روش ليزر داپلر و مقايسه دو روش حذف اثر صفر بيولوژيكي ، سيزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي سال 1386

18-              مشهدي ملك،توحيدخواه، غريب زاده، ترمور و ريجيديتي در بيماران پاركينسوني: دو روي يك سكه، سيزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، سال1386

19-              فرزاد توحيدخواه، کامیار کردری، محمدعلی احمدی پژوه، فرزاد توحیدخواه، محمد حائری الگوريتم تنظيم امپدانس مفصل در حين حركت براساس مدل MPIC

20-               فرزاد توحيدخواه، احمد شالباف، فرزاد توحیدخواه، محمدحسن مرادی استفاده از ويولت در حذف نوسانات سيگنال پرخوني واكنشي ثبت شده توسط روش ليزر داپلر براي تشخيص بهتر امراض انسداد عروق محيطي سيزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي سال 1386

21-               وحيد اسدپور، فرزاد توحيدخواه ،محمد مهدي، همايون پور، فرزاد توحيد خواه، تشخيص هويت با استفاده از صوت و مدل ماهيچه‌هاي مولد حركات صورت، پانزدهمين كنفرانس

 مهندسي برق ايران سال 1386

22-              فاطمه یاوری،  فرزاد توحيدخواه ، شهریار غریبزاده، مدلسازي شبكه‌هاي تنظيم كننده ژني با استفاده از شبكه‌هاي بيزين، چهاردهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران سال 1386

23-              سيد محمدعلي رياضي ، فرزاد توحيدخواه ، محمدحسن مرادي، حسن علي صدفي، تفاوت نسبي دامنه همنه مولفه امپدانس بين ژيراه و ناژيره در گستره بسامدهاي پايين نگاه كاربردي،  ايران  چهاردهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران سال 1386

24-              ايوب دليري، فرزاد توحيدخواه ، شهريار غريب زاده، احمدرضا رضايي، تاثير تغييرات امپدانس عضلات بر روي رفتار تارهاي صوتي،  چهاردهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران سال 1387

25-               احسان روحاني، فرزاد توحيدخواه ،شهريار غريب زاده، ارائه مدلی جدید از کل سیستم قلبی عروقی با قابلیت مدلسازی فعالیت ورزشی ،شانزدهمين كنفرانس مهندسي برق  ايران سال 1388

26-               دليري ، رضايي، فرزاد توحيدخواه، شهريار غريب زاده ، ياسر شكفته، مدلسازي تاثيرحالات رواني بر روي لكنت زبان ،چهاردهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران،سال 1386

27-               سعيد رشيدي، فرزاد توحيدخواه ،علي فلاح، مختصات قطبي فضايي جهت تقطيع الگوهاي امضا ، IDMC سال 1387

28-              سعيد رشيدي، علي فلاح، فرزاد توحيدخواه تقطيع الگوهاي دوبعدي بر مبناي نقاط غالب هندسي و كاربرد آن در تصديق امضاي پويا،   IDMC 2008 سال 1387

29-               برج خاني، توحيدخواه، مدلسازي فرايند نوشتن در انسان با استفاده از كنترل پيش بين، پانزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران سال 1387

30-              فاطمه یاوری، فرزاد توحيدخواه ، شهریار غریب استفاده از تعاملات پروتينها در بازسازي شبكه‌هاي تنظيم كنند ژني با استفاده از شبكه بيزين و داده‌هاي بيان ژن ميكرو آرايه، پانزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران 1387

31-              حسن پور، توحيدخواه، مدلي براي مسير عصبي و شبيه سازي برخي از قابليتهاي سلولهاي گليا ، پانزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران 1387

32-              مهدی برجخانی، فرزاد توحيدخواه، ، حامد دونده، اختلالات نوشتاري در بيماري شيزوفرني و بهبود روش تشخيص براساس الگوهاي استخراج شده از حركت قلم با روش SVM پانزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران1387

33-              رشيدي، فلاح، توحيدخواه، احراز اصالت هويت فرد با استفاده از مدلسازي منحني سرعت الگوي امضاء، ششمين کنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران 1388 

34-              سعيد رشيدي ، علي فلاح ، فرزاد توحيدخواه، طبقه بندي الگوهاي امضاي حقيقي و جعلي مبتني بر نواحي با قابليت تمايز بالا ، کنفرانس داده کاوي ايران، سال 1388

35-              سعيد رشيدي ، علي فلاح ، فرزاد توحيدخواه، برآورد فاصله ويژگيهاي سيگنالي الگوهاي امضاي حقيقي و جعلي با استفاده از مشتقات مرتبه بالاتر در الگوريتم  DTW ، کنفرانس داده کاوي ايران 1388

36-              سعيد رشيدي ، علي فلاح ، فرزاد توحيدخواه، تائيد هويت مبتني بر مقايسه نواحي متمايز ويژگي ويژگي هاي سيگنالي الگو هاي امضاء با استفاده از الگوريتم، يازدهمين كنفراس ملي انجمن كامپيوتر ايران مركز توسعه فناوري نيرو سال 1388

37-              فاطمه ياوري ، فرزاد توحيدخواه ، شهريار غريب زاده ، علي ابوئي،  استفاده از اطلاعات تعاملات پروتئين ها و آنتولوژي ژن در بازسازي شبكه هاي تنظيم كننده ژني، هفدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران 1389

38-              آذين السادات جناني ، فرزاد توحيدخواه ، ياشار سرباز ، سلطان زاده ، تشخيص بيماري پاركينسون بر اساس مولفه هاي فركانسي نوشتاري، هفدهمين كنفرانس مهندسي، پزشكي ايران 1389

39-              وحيد ابويي ، فرزاد توحيدخواه ، وحيدرضا نفيسي ، هاني شريفيان ،كنترل پيش بين افت فشار خون در حين فرآيند همودياليز با تنظيم ميزان آبگيري دستگاه دياليز،  هفدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران 1389

40-              سعيد رشيدي ، علي فلاح ، فرزاد توحيدخواه، تاييد هويت فرد با استفاده از ويژگي هاي سيگنالي الگوي امضاي پويا، اولين کنگره فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران 1389

41-              سعيد رشيدي ، علي فلاح ، فرزاد توحيدخواه، احراز هويت فرد بر پايه تصديق امضاي پويا، هجدهمين دوره كنفرانس مهندسي برق ايران 1389

42-              حامد شيرين آبادي فراهاني ، مهدي كراري ، فرزاد توحيدخواه ،شبيه سازي رشد تومور بدون عروق با استفاده از اتوماتاي سلولي دوبعدي تصادفي، کنفرانس مهندسي برق ايران 1389

43-              ندا درویش، فرزاد توحید خواه، رسول خیاطی، مهناز واعظی، بررسي افزايش كارايي بيمارستان با استفاده از شبكه هاي هوشمند، نخستين سمپوزيوم بين المللي بيمارستان الكترونيكي و تله مديسن، 1389

44- وحید ابویی، فرزاد توحید خواه، وحیدرضا نفیسی، هانی شریفیان، كنترل پيش بين افت فشار خون در حين فرآيند همودياليز با تنظيم ميزان آبگيري دستگاه دياليز، هفدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، 1389

45-  آذین السادات جنانی، فرزاد توحیدخواه، یاشار سرباز، اکبر سلطان زاده، تشخيص بيماري پاركينسون بر اساس مولفه هاي فركانسي نوشتاري، هفدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، 1389

46- سعيد رشيدي ، علي فلاح ، فرزاد توحيدخواه، تاييد هويت مبتني بر تقطيع ويژگيهاي محلي در الگوهاي امضا، نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران، 1390

47- شهلا عزیزی، فرزاد توحیدخواه، فرشاد الماس گنج، فرهاد ترابی نژاد، تحليل اكوستيكي واگه هاي زبان فارسي و مقايسه آنها در بزرگسالان و كودكان، هجدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، 1390

48- سعيد رشيدي ، علي فلاح ، فرزاد توحيدخواه، طبقه بندي امضا بر پايه ويژگيهاي کلي و محلي با استفاده از الگوريتم MLD، هفدهمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران، 1390

49- علی فلکی، فرزاد توحیدخواه، مدلسازي يادگيري حرکت رسنده دست با استفاده از سيستم سرپرستي فازي، چهارمين کنفرانس فناوري اطلاعات و دانش، 1391

50- علی فلکی، فرزاد توحیدخواه، مدلسازي عملکرد کنترل کننده هاي امپدانسي و مدل مبنا در طي يادگيري حرکت رسنده دست، چهارمين کنفرانس فناوري اطلاعات و دانش، 1391

51- علی فلکی، فرزاد توحیدخواه، بهنام اسدی مقدم، تشخيص بيماران اسكلروز آميوتروفيك جنبي از افراد سالم بر مبناي ويژگيهاي ايستا و فركتال استخراج شده از ريتم راه رفتن، كنگره ملي مهندسي برق، كامپيوتر و فناوري اطلاعات، 1391

52- امین محمدیان، حسن آقایی نیا، فرزاد توحیدخواه، بازشناسي جلوه هاي هيجاني چهره مبتني بر بافت و هندسه، نوزدهمين کنفرانس مهندسي پزشکي ايران، 1391

53- رضا حاجیان، فرزاد توحید خواه، ساخت و طراحي تحريك كننده ي الكتريكي جريان ثابت باقابليت كنترل پارامترهاي تحريك توسط رايانه، پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و الكترونيك ايران، 1392

54- رضا حاجیان، فرزاد توحیدخواه، کاهش لرزش دست با استفاده از تحريک الکتريکي سطحي عضله، بیستمین کنفرانس مهندسي پزشکي ايران، 1392

55- Rezvan Kianifar and Farzad towhidkhah “A predictive reinforcement learning framework for modeling human decision making behavior” CSICC’09", 14th Int’l CSI Computer Conference, Iran, 2008.

56- H. Talebian Moghadem, F. Towhidkhah, R. Khayati,”Prediction and classification of neonatal jaundice using multi layer perceptron based system، Cairo International Biomedical Engineering Conference 2006.

57- Hadi Talebian Moghaddam, Farzad Towhidkhah , Rasoul Khayati, ,Mohammad Torkaman, Zohreh Kavehmanesh ,”Prediction of neonatal jaundice using fuzzy clustering methods. The Fifth IASTED International Conference on Biomedical Engineering

58- F. Yavari,  F. Towhid khah, Sh. Gharibzadeh, A.R Khanteymoori, M.M. Homayounpour  ,”Modeling large-scale Gene Regulatory Networks Using Gene Ontology-based Clustering and Dynamic Bayesian Networks,” The 2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, China 2009.

59- Atieh Bamdadian, Farzad Towhidkhah , Mohammad Hassan Moradi ,”Generalized predictive control of depth of anesthesia by using a pharmockkinetic pharmacodynamic model of the patient”, International Conferece on Bioinformedical and Biomedical Engineering – iCBBE 2008

60- M. Borjkhani, Farzad Towhidkhal , M. Ahmadlou ,”Extracting reliable handwriting kinematic features by using neural network for diagnosis schizophrenia disease “, Cairo Internationsl Biomedical Engineering Conference 2006.

61- F. Yavari, Farzad Towhidkhah, Sh. Gharibzadeh ,”Gene regulatory network modeling using Bayesian networks and cross correlation “ ,Cairo International Biomedical Engineering Conference 2006.

62- Sareh Saeidi, Farzad Towhidkhah,"From grid cells to place cells a radial basis function network model", Cairo International Biomedical Engineering Conference 2006.

63- A  Bamdadian, F. Towhidkhah, B. Marami "Controlling the depth of anesthesia by using extended DMC " , Cairo International Biomedical Engineering Conference 2006.

64- Sareh Saeidi, Farzad Towhidkhah ,”Different spatial scales in mapping from grid cells to place cells a neural network model “, The 4th International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering 2009.

65- Masood Banaie, Yashar Sarbaz,, Mohammad Pooyan, Shahriar  Gharibzadeh and Farzad  Towhidkhah ,”Modeling huntingtons disease considering the theory of central pattern generators CPG,"Second International Workshop on Advanced Computational Inteligent 2008

66- Farzad Towhidkhah ,"A novel predictive approach to direct power control of a grid connected multilevel converterاولين کنفرانس الکترونيک قدرت و First Conf. on Industrial Electronics and Drive Technology, Iran, 2008.

67- Rashidi, Fallah, Towhidkhah, Dynamic Signature Verification Based on DCT of Local Feature”  18th Iranian Conf. on Biomedical Eng.2011.

68- Sh. Azizi, F. Almassgange, F. Towhidkhah, Trabinejad, Acoustic Analysis of Persian Vowels and Comparison Results between Adults and Children "18th Iranian Conf. on Biomedical Eng.2011.

69- "Fathi, Latifi, Sheikhzadeh, Towidkhah,” Simulation of Breaking-up of Fiber Bundles in Water Using a Theoretical Analogous Model" 11th World Textile Conference AUTEX 2011 France.

70- Razjooyan, Sarbaz,Gharibzadeh, Fallah, Towhidkhah “Designing and Fabrication of a 3Dimensional Accelerometer for Detecting Gait Disoders Resultant from Cervical Vertebrae Injuries”, 11th Conf. Spinal Cord Physiotrapy, Rehab. Science Univ., Iran" 2011.

71- S. F. Atashzar, H. A. Talebi, F. Towhidkhah, M. Shahbazi, Tracking Control of Flexible-Link Manipulators Based on Environmental Force Disturbance Observer “49th IEEE Conference on Decision and Control, United States, 2011.

72- M. Shahbazi, H. A. Talebi, F. Towhidkhah, “A Robust Control Architecture for Dual User Teleoperation System with Time-Delay", IEEE Industrial Electronic Conference, IECON United States, 2011.

73- S. F. Atashzar, H. A. Tabebi, M. J. Yazdanpanah, F. Towhidkhah, “Tip Position Tracking of Flexible-Link Manipulators Based on Online Robust Trajectory Modification ", IEEE Industrial Electronic Conference, IECON United States, 2011.

74-  S. F. Atashzar, H. A. Tabebi, F. Towhidkhah, "A Robust Feedback linearization approach for tacking control of flexible-link manipulators using an EKF Disturbance Estimator "IEEE International Symposium on Industrial Electronics 2011 Italy.

75- Darainy, M., Malfair, N., Gribble, P., Towhidkhah, F., and Ostry, J., “Control of Human Arm Impedance in Statics”, 2nd Int. Sym. On Measurement, Analysis and Modeling of Human Functions, June 14-16, 2004, Genova, Italy.

76- Khayati, R., Towhidkhah, F.,Tehrani, F., “Model of Jaundice Treatment Using Stateflow”, 11th Iranian Conf. on Biomedical Eng., 17-18 Feb, 2004 (In Persian).

77- Ahourai, A., Towhidkhah, Tehrani, F., and Khayati, R., “The Review of Diagnosis and Treatment of Neonatal Jaundice.” 11th Iranian Conf. on Biomedical Eng., 17-18 Feb, 2004 (In Persian).

78- Nosrati, S., Talebi, H. A., and Towhidkah, F., “A Robust Haptic Interface Controller Using m-Synthesis”, The 11th Int. Conf. on Advanced Robotics, June, 2003, Portugal.

79- Karimian, M., Towhidkhah, F., and Rostami, M., “Application of MPIC in Analysis of Human Walking on Rough Terrains“,The 2nd Int. Conf. on Mechatronics and Information Tech., Dec. 2003, Korea.

80- Nikkhah, M., Rostami M., and Towhidkhah, F., “Sagital Optimal Gait of Biped Robot During Double Support Phase”, The 2nd Int. Conf. on Mechatronics and Information Tech., Dec. 2003, Korea.

81- Towhidkhah, F., Khosoroshahi, S. M., Asadpour, V., and Miranbeigi, M. H., “A Design for Laser Doppler Blood Flowmeter”, 1st Iranian Conf. on Laser Applications in Medicine and BME, Tehran, 1-2 May 2002.

82- Asadpour, V., Miranbeigi, H., Towhidkhah, F., and Khosroshahi, S. M., “Laser Doppler Blood Flow Measurement Simulation Using Monte Carlo Method”, The 10th Iranian Conf. on Biomedical Eng., Tarbiat Modaress Univ., 2002.

83- Taebi, M., Towhidkhah, F., and Moradi, M. H., “MAP and CO Control: Comparing CMAC with Sugeno Methods”, The 10th Iranian Conf. on Biomedical Eng., Tarbiat Modaress Univ., 2002 (In Persian).

84- Yousefian, A. R., Towhidkhah, F., Abolhassani, M. J., and Khosroshahi, M., “A Measurement System Design for Medical Ultrasound Apparatus Calibration”, The 10th Iranian Conf. on Electrical Eng., Shiraz, 2002 (In Persian).

85- Jafari, A.H., Towhidkhah, F., and Haeri, M., ”Biped Control System Using MPIC”, 9th Iranian Conf. on Electrical Eng., April 2001, Tehran, (In Persian).

86- Kouhsari, A. H., Towhidkhah, F., Karrari, M., Amindavar, H. R., “A Stochastic Model for Gyro Drift”, The 9th Iranian Conf. on Electrical Eng., Tehran, 2001 (In Persian).

87- Haeri, M., Towhidkhah, F., and Ebrahimzadeh, E., “Optimal Joint Impedance Tuning During Movement”, 9th Iranian Conf. on Biomed. Eng., Tehran, Feb 2000 (In Persian).

88- Towhidkhah, F., Gander, R.E., Wood, H.C, “Model Predictive Impedance Control: Application to Human walking model”, IEEE EMBS Conf., Montréal, Sept.1995.

89- Towhidkhah, F., Gander, R.E., Wood, H.C, “Model of Joint Movement Control Based on Model Predictive Impedance Control”, 3rd Biennial Conf. of Canadian Society for Biomechanics, Calgary, 1994.

90- Towhidkhah, F., el al. “Modeling of the Cerebellum Motor Function Using Recurrent Neural Network” 7th Iranian Annual Conf. on Biomed. Eng. , Sharif Univ., Tehran, PP. 30-39, 1994 .

91- Towhidkhah, F., Gander, R.E., Wood, H.C, “Optimal Joint Position Control Using Model Predictive Control and Impedance Tuning” 7th Iranian Annual Conf. on Biomed. Eng, Sharif Univ, Tehran, PP. 134-143, 1994.

92- M. Vafaadust, F. Towhidkhah and K. Faez, “Combining 1-D and 2-D Feature Extraction Methods for Object Finding ”, Int. Conf. on Control and Modeling, ICCM’90, Tehran, PP. 292-298, 1990 .

93- Yashar Sarbaz, Hossein Babaei, Shahriar Gharibzadeh, Farzad Towhidkhah,Hamed Osuli, Somaieh Soltani, Abolghasem Jouyban, “Mathematical Representation of Vasorelaxant Effect of Benzopyranes Using Box-Jenkins Model”, Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2007: 3(2):123-128

94- Borjkhani, M. ; Falahnejad, M.; Towhidkhah, F.A; Moradi, M.H., “Diagnosis of parkinson diseases based on hadwriting kinematics using fuzzy classifier”, 4th International Conference of Fuzzy information & Engineering, 2009.

95- Shahbazi, M.; Talebi, H.A. ; Atashzar, S.F. ; Towhidkhah, F. “A Novel Shared Structure for Dual User Systems with Unknown Time-Delay Utilizing Adaptive Impedance Control”, IEEE International Conference on Robotics and Automation ICRA, 2011.

96- Abouei, Vahid; Sharifian, H. ; Towhidkhah, F. ; Nafisi, V., “Using neural network in order to predict hypotension of hemodialysis patients”,19th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2011.

97- Atashzar, S.F. ; Talebi, H.A. ; Shahbazi, M. ; Towhidkhah, F., “Control Challenges in Non-minimum Phase Tele-robotics Systems”, IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics AIM, 2011.

98- Shahbazi, M. ;Talebi, H.A. ; Atashzar, S.F. ; Towhidkhah, F., “A new set of desired objectives for dual-user systems in the presence of unknown communication delay”, IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics AIM, 2011.

99- Atashzar, S.F. ; Talebi, H.A. ; Shahbazi, M. ; Towhidkhah, F., “Time Delayed Non-minimum Phase Slave Tele-Robotics”, 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference (CDC-ECC), 2011.

100- Rezvanian, S.; Towhidkhah, F.; Ghahramani, N., “Controlling the depth of anesthesia using model predictive controller and Extended Kalman Filter”, 1st Middle East Conference on Biomedical Engineering (MECBME), 2011

101- Rashidi, S. ; Fallah, A. ; Towhidkhah, F., “Dynamic Signature Verification Based on DCT of Local Features”, 18th Iranian Conference on BioMedical Engineering, 2011.

102- Hasanpour, M. ; Towhidkhah, F.; Raza, M., “The role of astroglia in neural pathway: a modeling approach”, society for Neuroscience (41st  annual meeting), 2011.

103- Falaki, A. ; Towhidkhah, F., “Supervisory Model Predictive Impedance Control for Human Arm Movement”, 20th Iranian Conference On Electrical Engineering (ICEE2012), 2012.

104- Rashidi, S. ; Fallah, A. ; Towhidkhah, F., “KNN and FKNN Based Modified DTW in Dynamic Signature Verification”, 20th Iranian Conference on Electrical Signature Verification, 2012.

105- Falaki, A. ; Towhidkhah, F., “Cooperation of Impedance Control and Model Based Control in Arm Reaching Movement Using a Supervisory Unit”, The 6th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, 2012.

106- Marghi, Y. ; Towhidkhah, F., Gharibzadeh, Sh., “A Human-like Planner Based on Predictive Bioinspired Neural Network (PBNN)”, The 6th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, 2012.

107- Rashidi, S. ; Fallah, A. ; Towhidkhah, F., “Authentication Based on Signature Verification Using Position, Velocity, Acceleration and Jerk Signals”, 9th International ISC Conference on Information Security and Cryptology, 2012.

108- Azizi, Shahla; Towhidkhah, Farzad ; Almasganj, Farshad, “Study of VTLN method to recognize common speech disorders in speech therapy of Persian children”, 19th Iranian Conference of Biomedical Engineering (ICBME), 2012.

109- Rashidi, S. ; Fallah, A. ; Towhidkhah, F., “Chaos in Dynamic Handwritten Signature”, 19th Iranian Conference of Biomedical Engineering (ICBME), 2012.

110- Marghi, Y. ; Taghizadeh, B; Towhidkhah, F.,“A predictive human-inspired path planning method based on the dynamic wave expansion neural network (DWENN)”, 19th Iranian Conference of Biomedical Engineering (ICBME), 2012.

111- Saidi, Maryam; Towhidkhah, Farzad ; Lagzi, Freshteh ; Gharibzade, Shahria, A neural model of multisensory integration including proprioceptive attention under visual uncertainty”, 19th Iranian Conference of Biomedical Engineering (ICBME), 2012.

112- Ahmadi Pajuh, M.A.; Towhidkhah, F.; Moradi, M.H., “Estimation of Time-varying Human Arm Stiffness Using Electromyogram Signal”, 19th Iranian Conference of Biomedical Engineering (ICBME), 2012.

113- Saeidi, M.; Azizi, A.; Towhidkhah, F., “Comparison of visual and proprioceptive training on multisensory perception using a new designed setup”, 21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2013

114- Mahdavi, S.; Yavari, F.; Towhidkhah, F., “Transcranial Direct Current Stimulation as a Technique for Studying Motor Memories”, Basic and clinical 2nd Neuroscience Congress, 2013

115- Sadeghi, M.; Towhidkhah, F., Gharibzadeh, S., “The effect of dopamine imbalance on multi-tasks cognition of Parkinsonian’s patients in action selection”, Basic and clinical 2nd Neuroscience Congress, 2013

116- Esmaeelpour, Z.; Towhidkhah, F., “TCS and Modeling”, Basic and clinical 2nd Neuroscience Congress, 2013

117- Kaboudvand, N.; Esmaeelpour, Z.; Towhidkhah, F., “Role of spatial constraints on muscle synergies and DOF reduction: A case study”, Basic and clinical 2nd Neuroscience Congress, 2013

118- Yavari, F.; Towhidkhah, F.; Ahmadipajouh, M.A., “Examining internal forward models’ formation using cerebellar tDCS”, Basic and clinical 2nd Neuroscience Congress, 2013

119- Bakuie, F.; Gharibzadeh, S.; Towhidkhah, F., “Consciousness neural correlates based on complex network theory”, Basic and clinical 2nd Neuroscience Congress, 2013

120- Yavari, F.; Towhidkhah, F.; Ahmadipajouh, M.A., “A review on cerebellar tDCS studies”, Basic and clinical 2nd Neuroscience Congress, 2013

121- Baghdadi, G.; Towhidkhah, F.; Rostami, R., “A Mathematical Model of Sustained Attention”, Basic and clinical 2nd Neuroscience Congress, 2013

122- Kaboudvand, N.; Towhidkhah, F.; Gharibzadeh, S., “Extracting and study of synchronous muscle synergies during fast arm reaching movements”, 20th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME), 2013

123- Malekian, L.; Talebi, H.A.; Towhidkhah, F., “Needle Detection in 3D Ultrasound Images Using Anisotropic Diffusion and Robust Fitting”, Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP), 2013

124- Yavari, F.; Towhidkhah, F., “Adaptive Model Predictive Control as a Computational Framework for Motor Adaptation in Human”, Basic and clinical 3rd Neuroscience Congress, 2014

125- Baghdadi, G.; Towhidkhah, F.; Rostami, R., “A Computational Model of Brain Function during Integrated Visual and Auditor Continuous Performance Test”, Basic and clinical 3rd Neuroscience Congress, 2014

126- Fadiheh, M.R.; Towhidkhah, F.; Baghdadi, G., “Effects of Value Function in Prediction Performance of Human Behavioral Models in Iowa Gambling Task”, 2nd Intl' Conference on Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics (ICAESAM’2014), 2014